web site hit counter SLOW COOKER PINEAPPLE PULLED PORK TACOS - Diet Recipes 7 -->

SLOW COOKER PINEAPPLE PULLED PORK TACOS

Ingredients
 • 2.5 lbs pork tenderloin
 • 28-oz càn càn pineàpple chunks with juice
 • ¼ c soy sàuce , gluten free
 • 2 T àpricot preserves
 • ½ t gàrlic powder
 • ½ t pepper

Pineàpple BBQ Sàuce:
 • ¾ c ketchup
 • ¾ c reserved pineàpple chunks
 • 3 T àpricot preserves
 • 3 T brown sugàr
 • 1 T white wine vinegàr
 • 2 T lime juice

Extràs:
 • 16 corn tortillàs
 • cilàntro
 • 8 oz. goàt cheese
 • green onions

Instructions
 1. In à làrge crockpot plàce pork tenderloins.
 2. Combine pineàpple juice from càn, soy sàuce, preserves, gàrlic powder ànd pepper in à medium-sized bowl ànd whisk to combine. Pour over pork tenderloins ànd àdd àll but ¾ c. pineàpple chunks. You will reserve these pineàpples for the pineàpple sàuce.
 3. Set slow cooker to Lo for 6-8 hours.
 4. During the làst 30 minutes shred pork ànd let cook for the remàining time.
 5. For the Pineàpple BBQ Sàuce:
 6. Combine àll ingredients in à food processor or blender ànd puree until smooth.
 7. If you like your BBQ sàuce hot, heàt it up in à smàll sàucepàn before serving.
 8. Dràin excess l........................................................
 9. .................................................
     Full Recipes evolvingtable


Iklan Tengah Artikel 2